Fasadrenovering

Välkommen till FasadVision AB


Det är en bra idé att då och då se över sin murade eller putsade fasad.

Även om en murad fasad är mer eller mindre underhållsfri kan även den påverkas av väder och vind. Om fukt tränger in i fasaden kan den drabbas av frostsprängning. I dessa fall finns en överhängande risk att hela eller delar av fasaden kan rasa och även att flisor kan skjuta ut som kan träffa familjemedlemmar eller förbipasserande och därmed riskera personskador och eventuella skadeståndsanspråk.


Besiktning av murade fasader

Vi börjar oftast med en snabb okulärbesiktning av fasaden. Utifrån den bedömningen görs bedömningen ifall en mer ingående besiktning är nödvändig för att kunna avgöra hur stora delar av fasaden som behöver renoveras och vilken typ av åtgärd som beöver vidtas. I vissa fall räcker det med en tvättning av fasaden och reparera skada puts och måla över med rätt fasadfärg. I andra fall behöver man kanske renovera hela eller delar av fasaden i de fall den drabbats av frostsprängning eller söndervittring. Utifrån besiktningen kan vi sedan lämna en offert på hela arbetet.


Renovering av fasadputs

Eftersom fasadputsen är fastihetens yttre skydd är det viktigt att den är intakt. Sprickbildningar i fasadputsen kan dessutom innebära att delar av fasadputsen lossnar och faller ned med risk för personskador som följd. Det är därför viktigt att se över sin fasad innan det är för sent.


Arbetsförlopp vid fasadrenovering

Vid renoveringen bygger vi först ställning och plockar sedan ned de delar av fasaden som drabbats av frostsprängning. Därefter murar vi upp med ny frostsäker sten och utför erfoderliga infästningar av fasaden i regelverket. Är det en putsad fasad knackas gammal puts bort innan ny puts läggs på fasaden.

När jobbet är slutfört forslar vi naturligtvis bort allt material. Vi ser löpande till att åsamka minsta möjliga åverkan på gräsmattor, rabatter och intilliggande ytor.


Alla fasader är unika

Oavsett om din fastighet är ett nyproducerat flerfamiljshus eller ett gammalt kulturmärkt enfamiljshus eller förrådsbyggnad har vi den kunskap och erfarenhet av tekniker och material som gör att vi kan renovera fasaden med bibehållen karaktär.


Vi utför i hela Mälardalsregionen och Stockholm med omnejd

Vårt arbetsfält sträcker sig över hela mälardalsregionen, vår bas är i Eskilstuna men de flesta uppdragen sker i och kring Stockholm. tveka inte att höra av er för en kostnadsfri offert.